Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Daily Coaching en de klant, tenzij Daily Coaching en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities
• De klant: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Daily Coaching.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Daily Coaching en de klant.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Daily Coaching en de klant komt tot stand door middel van:
  a. Het reageren op de intake vragenlijst per e-mail.
 2. Daily Coaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Daily Coaching heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 3. Daily Coaching verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in https://www.dailycoaching.nl/privacyverklaring/
 4. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Daily Coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 5. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 1. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur zoals schriftelijk overeengekomen. Hierna is het contract maandelijks opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Daily Coaching de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De betaling zal maandelijks plaatsvinden per automatisch incasso.
 5. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Daily Coaching te zijn binnengekomen. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 6. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de klant na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de klant.
 7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Daily Coaching levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op gedrag, voeding, beweging en herstel.
 2. De door Daily Coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Daily Coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt.
 4. Inbreuk op rechten van de klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@dailycoaching.nl. Na de melding zal Daily Coaching de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 5. De klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Daily Coaching.
 6. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. De klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 8. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 9. De klant mag derden geen toegang verschaffen tot Daily Coaching via haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Daily Coaching en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie.
 11. De klant gaat akkoord dat Daily Coaching alle door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Daily Coaching geleverde diensten.
 3. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 4. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Daily Coaching.
 5. Daily Coaching is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Daily Coaching is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Daily Coaching geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Daily Coaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van Daily Coaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Daily Coaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Daily Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Daily Coaching beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Daily Coaching aan de klant in rekening is gebracht.